FANDOM


消歧义灰色本文介绍的是Submachine4里的地下室,有关整个地下室群体,请参阅分类:地下室地点
“我们的电泡破了,我们没有备用的。那玩意没用。非常没用。”
——地下室勘探队的成员

地下室部分Submachine4:实验室Submachine宇宙中的一个地点。

历史

地下室勘探队驻扎在这个区域,以打破圆盘。这个透明的蓝色圆盘只能用激光打破,一台遍布这个地点的巨大机器。

不幸的是,该团队打破了电泡,这对充电和发射激光是必不可少的,因此它们无法打破圆盘。该团队的一些成员陷入迷茫。

古代部分勘探队联系了该团队,他们发现了坐标551这个新地点。地下室勘探队的成员对这条信息不以为然。

两天后墨塔夫视察了地下室勘探队并把圆盘随身携带,因为他们无法打破它,队员们再也没有听说过它。

很久以后,玩家访问了该地点并设法使用激光、电泡和CD来破坏圆盘。

之后,地点被切断电源,其中的所有装置已无用。

构造

在地下室的这一部分,有一个激光,覆盖了大部分区域。该机器覆盖了该区域最低层的三个房间,其中两个房间用于两个动力单元,一个用于激光。

还有一个充电器可以在电泡变空时给电泡充电。从这里向左向上,有一个机械手柄,可以将CD作为反射表面。如果CD没有被手臂握住,激光束将直接穿过屋顶。如果放上CD,那么激光将被光盘偏转并直接进入带有石架的房间。可以将圆盘放在这个支架上,激光会使它破碎。

该区域再次出现在SubVerse中并且看起来大部分相同,除了没有电源并加上了一个蓝色面板,显示线索“-9-”。

地图

Sub4-529地图

529地图

Submachine4地点
研究基地——001 第二陵墓——043 古代部分——104 雕像——452 灯塔地下掩体——462 地下室部分——529 砖块室——551 附加建筑——596 循环陷阱——690 幸运室——728 陵墓陷阱——770 船舱——800
地下室地点

地下室地狱风地下室 • 529——地下室部分 • 596——附加建筑 • 666——地狱 • 672——新地下室 • 840——孤立地下室 • 947——水晶采集器


Submachine宇宙地点
字母数字顺序
0-- 000001002006010011043051076
1-- 100103104128157185192
2-- 218232241245258277291
3-- 304314316317355378399
4-- 404411438442452461462472
5-- 513523529541550551552553555580596
6-- 601613614616628642666672690
7-- 712728731747757770777
8-- 800806815837840859875888
9-- 902917923947950966987992
业力/其他传送门类型 aelaqaawybrgbrkbtncatchmchrdeffarfmafsrfurgloglxgzbhplixtjatjkojskjtsjuljvpkarkimkollavlcrmlpmntnpgobsottoxtpbuptlrcrsblspnswtszatbkthbv12wiqwrtzwo
智能方案(IM)流程图
000 051 523 277 -- -- -- -- -- -- -- --
aqa jts -- -- -- -- -- -- --
npg glo -- -- -- -- -- -- --
917 011 128 987F -- -- -- -- -- --
sbl -- -- -- -- -- --
317 461T,HG brk -- -- -- -- --
806HG cat ael -- -- -- --
mlp -- -- -- -- -- -- -- -- --
076 304A -- -- -- -- -- -- -- -- --
875 232 550 672HR 555 -- -- -- -- --
731 awy -- -- -- -- -- --
lcr -- -- -- -- -- --
zwo -- -- -- -- -- -- --
580B 411 553HR 992E -- -- -- -- --
btn 888 -- -- -- -- --
541 218 006 404 010HG -- -- -- -- -- --
rcr -- -- -- -- -- --
616 -- -- -- -- -- -- -- --
666 -- -- -- -- -- -- -- --
757 185B -- -- -- -- -- -- -- --
551 462 104 002C -- -- -- -- -- -- --
800C,D -- -- -- -- -- -- --
chm -- -- -- -- -- -- --
ott -- -- -- -- -- -- --
fma -- -- -- -- -- -- -- --
747 452 770 043V ixt -- -- -- -- --
swt fsr -- -- -- -- -- --
728 552D kar -- -- -- -- -- --
pbu thb 950 -- -- -- --
sza -- -- -- -- -- -- --
628T gzb 245 -- -- -- -- -- -- -- --
fur -- -- -- -- -- -- -- --
399S 712 258S 947 777E -- -- -- -- --
923T -- -- -- -- --
v12 -- -- -- -- -- --
spn -- -- -- -- -- -- -- --
642 100A far -- -- -- -- -- -- -- --
派生 A > 442 103E kol 614 glx -- -- -- --
def brg -- -- -- -- --
wrt -- -- -- -- -- -- --
B -- > 902 241G -- -- -- -- -- --
C -- -- > 690V -- -- -- -- -- --
D -- -- > 529V 840 513 -- -- -- --
HG -- -- -- > 966G,H wiq obs tbk -- --
V -- -- -- > 596 001 613 157F -- --
chr 316 -- --
jul 192 ptl --
T -- -- -- -- > 378H hpl lav -- --
oxt -- --
G -- -- -- -- > 601HR,S -- -- -- --
HR -- -- -- -- -- > 837H -- -- --
S -- -- -- -- -- > 438 jat jko jsk
H -- -- -- -- -- -- > 472E -- --
859E -- --
F -- -- -- -- -- -- -- > 355 jvp
E -- -- -- -- -- -- -- > 291 mnt
kim
无线索 314 815