FANDOM


砖块室Submachine4:实验室Submachine宇宙的一个地点。

历史

古代部分勘探队开始在坐标之间盲目跳跃时找到了砖块室。这发生在墨塔夫圆盘带回循环陷阱两天后。

地下室勘探队写下了文件:“[……]除此之外,两天前我们收到了古代部分探险队的消息。他们开始进行盲目的空间跳跃,不过我也不知道他们为什么要这样。他们找到了新坐标,551,是一种砖头房间,或者是其他什么东西。那个东西似乎很重要,不过不管怎么样。我们是不会看到它们了。”

后来玩家来到这里并关闭了管道中的流水。

构造

该区域是一个由砖块制成的红色/棕色房间。地板也是用棕色砖砌成的。整个场景显示典型的根源架构。

右边的场景包含传送机。左边的场景里有一根管子,里面流着水。有一个开关控制水的流量,但它在SubVerse中被打破。管道连接到灯塔地下掩体

在Submachine宇宙中,这里有一块金属板,上面写着“这里-89”。还有一个蓝色的无线电打印机打印了Void的理论。这个理论里有线索747

地图

Sub4-551地图

551地图

细节

  • 这个地点在实验室设施493和收藏室中有显示。
  • 最初灯塔地下掩体里提供了到这里的线索,这个房间也提供了到灯塔地下掩体的线索,创造了一个线索循环。
  • 最初该地区的理论标题提到了地狱的位置,这仅仅是巧合。Mateusz Skutnik和该理论的作者都证实了这一点。理论的标题在9月的更新中被改变,因此标题没有实际提到任何坐标。
Submachine4地点
研究基地——001 第二陵墓——043 古代部分——104 雕像——452 灯塔地下掩体——462 地下室部分——529 砖块室——551 附加建筑——596 循环陷阱——690 幸运室——728 陵墓陷阱——770 船舱——800
Submachine宇宙地点
字母数字顺序
0-- 000001002006010011043051076
1-- 100103104128157185192
2-- 218232241245258277291
3-- 304314316317355378399
4-- 404411438442452461462472
5-- 513523529541550551552553555580596
6-- 601613614616628642666672690
7-- 712728731747757770777
8-- 800806815837840859875888
9-- 902917923947950966987992
业力/其他传送门类型 aelaqaawybrgbrkbtncatchmchrdeffarfmafsrfurgloglxgzbhplixtjatjkojskjtsjuljvpkarkimkollavlcrmlpmntnpgobsottoxtpbuptlrcrsblspnswtszatbkthbv12wiqwrtzwo
智能方案(IM)流程图
000 051 523 277 -- -- -- -- -- -- -- --
aqa jts -- -- -- -- -- -- --
npg glo -- -- -- -- -- -- --
917 011 128 987F -- -- -- -- -- --
sbl -- -- -- -- -- --
317 461T,HG brk -- -- -- -- --
806HG cat ael -- -- -- --
mlp -- -- -- -- -- -- -- -- --
076 304A -- -- -- -- -- -- -- -- --
875 232 550 672HR 555 -- -- -- -- --
731 awy -- -- -- -- -- --
lcr -- -- -- -- -- --
zwo -- -- -- -- -- -- --
580B 411 553HR 992E -- -- -- -- --
btn 888 -- -- -- -- --
541 218 006 404 010HG -- -- -- -- -- --
rcr -- -- -- -- -- --
616 -- -- -- -- -- -- -- --
666 -- -- -- -- -- -- -- --
757 185B -- -- -- -- -- -- -- --
551 462 104 002C -- -- -- -- -- -- --
800C,D -- -- -- -- -- -- --
chm -- -- -- -- -- -- --
ott -- -- -- -- -- -- --
fma -- -- -- -- -- -- -- --
747 452 770 043V ixt -- -- -- -- --
swt fsr -- -- -- -- -- --
728 552D kar -- -- -- -- -- --
pbu thb 950 -- -- -- --
sza -- -- -- -- -- -- --
628T gzb 245 -- -- -- -- -- -- -- --
fur -- -- -- -- -- -- -- --
399S 712 258S 947 777E -- -- -- -- --
923T -- -- -- -- --
v12 -- -- -- -- -- --
spn -- -- -- -- -- -- -- --
642 100A far -- -- -- -- -- -- -- --
派生 A > 442 103E kol 614 glx -- -- -- --
def brg -- -- -- -- --
wrt -- -- -- -- -- -- --
B -- > 902 241G -- -- -- -- -- --
C -- -- > 690V -- -- -- -- -- --
D -- -- > 529V 840 513 -- -- -- --
HG -- -- -- > 966G,H wiq obs tbk -- --
V -- -- -- > 596 001 613 157F -- --
chr 316 -- --
jul 192 ptl --
T -- -- -- -- > 378H hpl lav -- --
oxt -- --
G -- -- -- -- > 601HR,S -- -- -- --
HR -- -- -- -- -- > 837H -- -- --
S -- -- -- -- -- > 438 jat jko jsk
H -- -- -- -- -- -- > 472E -- --
859E -- --
F -- -- -- -- -- -- -- > 355 jvp
E -- -- -- -- -- -- -- > 291 mnt
kim
无线索 314 815