FANDOM


“——在爆炸发生后我要写另一份文件,如果那时候我们还活着的话。”
——船舱勘探队队员,Submachine4:实验室

船舱Submachine4:实验室Submachine宇宙的一个地点。

构造

800舷窗

其中一个舷窗的视图。

船舱有一个几乎完全由金属制成的蓝绿色外壳。天花板是弯曲的,地板用许多穿过底部的大螺栓固定,形成了这么一个非常坚固的地点。

当玩家观察那些均匀分开的舷窗时,他/她可以看到一个静止的灰色平面渐渐消失。照明系统不依靠电力运行,而是由煤气灯组成。当第一次到达时(在Submachine4中),上层被锁定,并且需要切断电线才可解锁它。在上层是插入涡轮机的地方,以及包含金色雕像手臂的箱子。

船舱也有Sub4中的一个铃铛

船舱也再次出现在Submachine宇宙中。梯子坏了,上面的甲板无法进入。线索“WX=23/WY=688”可以在这里找到。

历史

船舱勘探队探索了这里,其任务是到达船舱的上层甲板。虽然他们一开始训练有素并且很自信,但他们发现打开上层甲板是不可能的。

他们试图用炸药打开舱口,但事实证明这也是徒劳的。由于只发现了一份文件,似乎所有队员在爆炸中死亡。

后来,玩家来到了船舱并进入了上层甲板,在那里他/她打开了箱子并取出了金色手臂。

地图

Sub4-800地图

800地图

Submachine4地点
研究基地——001 第二陵墓——043 古代部分——104 雕像——452 灯塔地下掩体——462 地下室部分——529 砖块室——551 附加建筑——596 循环陷阱——690 幸运室——728 陵墓陷阱——770 船舱——800
Submachine宇宙地点
字母数字顺序
0-- 000001002006010011043051076
1-- 100103104128157185192
2-- 218232241245258277291
3-- 304314316317355378399
4-- 404411438442452461462472
5-- 513523529541550551552553555580596
6-- 601613614616628642666672690
7-- 712728731747757770777
8-- 800806815837840859875888
9-- 902917923947950966987992
业力/其他传送门类型 aelaqaawybrgbrkbtncatchmchrdeffarfmafsrfurgloglxgzbhplixtjatjkojskjtsjuljvpkarkimkollavlcrmlpmntnpgobsottoxtpbuptlrcrsblspnswtszatbkthbv12wiqwrtzwo
智能方案(IM)流程图
000 051 523 277 -- -- -- -- -- -- -- --
aqa jts -- -- -- -- -- -- --
npg glo -- -- -- -- -- -- --
917 011 128 987F -- -- -- -- -- --
sbl -- -- -- -- -- --
317 461T,HG brk -- -- -- -- --
806HG cat ael -- -- -- --
mlp -- -- -- -- -- -- -- -- --
076 304A -- -- -- -- -- -- -- -- --
875 232 550 672HR 555 -- -- -- -- --
731 awy -- -- -- -- -- --
lcr -- -- -- -- -- --
zwo -- -- -- -- -- -- --
580B 411 553HR 992E -- -- -- -- --
btn 888 -- -- -- -- --
541 218 006 404 010HG -- -- -- -- -- --
rcr -- -- -- -- -- --
616 -- -- -- -- -- -- -- --
666 -- -- -- -- -- -- -- --
757 185B -- -- -- -- -- -- -- --
551 462 104 002C -- -- -- -- -- -- --
800C,D -- -- -- -- -- -- --
chm -- -- -- -- -- -- --
ott -- -- -- -- -- -- --
fma -- -- -- -- -- -- -- --
747 452 770 043V ixt -- -- -- -- --
swt fsr -- -- -- -- -- --
728 552D kar -- -- -- -- -- --
pbu thb 950 -- -- -- --
sza -- -- -- -- -- -- --
628T gzb 245 -- -- -- -- -- -- -- --
fur -- -- -- -- -- -- -- --
399S 712 258S 947 777E -- -- -- -- --
923T -- -- -- -- --
v12 -- -- -- -- -- --
spn -- -- -- -- -- -- -- --
642 100A far -- -- -- -- -- -- -- --
派生 A > 442 103E kol 614 glx -- -- -- --
def brg -- -- -- -- --
wrt -- -- -- -- -- -- --
B -- > 902 241G -- -- -- -- -- --
C -- -- > 690V -- -- -- -- -- --
D -- -- > 529V 840 513 -- -- -- --
HG -- -- -- > 966G,H wiq obs tbk -- --
V -- -- -- > 596 001 613 157F -- --
chr 316 -- --
jul 192 ptl --
T -- -- -- -- > 378H hpl lav -- --
oxt -- --
G -- -- -- -- > 601HR,S -- -- -- --
HR -- -- -- -- -- > 837H -- -- --
S -- -- -- -- -- > 438 jat jko jsk
H -- -- -- -- -- -- > 472E -- --
859E -- --
F -- -- -- -- -- -- -- > 355 jvp
E -- -- -- -- -- -- -- > 291 mnt
kim
无线索 314 815